REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ICOTUROBIC.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.icoturobic.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Amadeusza Gałach prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą icoturobic.pl Amadeusz Gałach wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Śniadeckich 9, 64-100 Leszno, NIP: 6972342375, REGON: 368848475, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

a. e-mailowo, pod adresem:

o  kontakt@icoturobic.pl lub

o  wspolpraca@icoturobic.pl;

b. telefonicznie, pod numerem:

o  +48 697 888 350;

c. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.icoturobic.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

7.Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać również dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.icoturobic.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dodawać i przeglądać Ogłoszenia, przeglądać inne treści prezentowane przez Ogłoszeniodawców, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Ogłoszenie – bezpłatna lub odpłatna zgodnie z informacjami w Serwisie, czasowa publikacja w Serwisie treści zgodnych ze specyfiką i charakterem Serwisu, stworzona, dodana i prezentowana przez Użytkownika;

Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który dodał i prezentuje Ogłoszenie w Serwisie;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w Serwisie. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje Kont, Konto Użytkownika prowadzone dla Użytkowników będących Konsumentami, w ramach których mogą dokonywać bezpłatnych czynności wskazanych w Serwisie oraz Konto Firmowe, przeznaczone dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami, w których mogą korzystać z Usług płatnych i bezpłatnych określonych w Serwisie;

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość dodawania i przeglądania Ogłoszeń, innych informacji i treści prezentowanych przez Ogłoszeniodawcę, jak również innych treści dostępnych w Serwisie oraz korzystania z innych jego Usług, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.
2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,

b. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,

c. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,

d. możliwość dodania i prezentowania Ogłoszenia w Serwisie,

e. możliwość korzystania z usług dodatkowych płatnych w ramach Ogłoszenia, zgodnie z informacjami w Serwisie,

f. udostępnianie możliwości wysłania subiektywnej opinii/komentarza do Ogłoszeniodawcy w odpowiedzi na prezentowane przez niego Ogłoszenie,

g. świadczenie Usługi Newsletter.

3. Usługodawca prezentuje na Stronach Serwisu treści o charakterze informacyjnym oraz inne związane z tematyką Serwisu, jak prezentowana w Serwisie baza firm świadczących usługi przewozu osób i inne usługi, w tym usługi użyteczności publicznej. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim mają charakter poglądowy i informacyjny, nie stanowią oferty, jak również zaproszenia do składania ofert w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami prezentowanymi w Serwisie, a treściami udostępnianymi przez wskazane w nich podmioty trzecie, charakter wiążący mają treści przekazywane przez te podmioty trzecie.

4. Umowa o świadczenie Usługi, polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

5. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

6. Użytkownik może zalogować się do Serwisu również za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook.

7. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook, upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Serwisie.

8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

9. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

11. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w Serwisie.

12. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza, umożliwiającego wysłanie wiadomości do Usługodawcy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.

13. Użytkownik, w zależności od rodzaju posiadanego Konta (Konto firmowe, Konto Użytkownika) ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia bezpłatnego (dla Kont Użytkownika i Kont firmowych) jak również dodania i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia płatnego (dla Kont firmowych) czy korzystania z innych usług odpłatnych w ramach Ogłoszenia (dla Kont firmowych). Umowy o świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia oraz świadczenia innych usług płatnych w Serwisie są świadczone na zasadach wskazanych w pkt. V.

14. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania Ogłoszeń oraz przesłania w odpowiedzi na Ogłoszenie indywidualnej i subiektywnej wypowiedzi/opinii do konkretnego Ogłoszeniodawcy, w tym w szczególności dotyczącej miejsca lub wydarzenia, którego Ogłoszenie dotyczy. W tym celu Użytkownik korzysta z funkcjonalności dostępnej w Serwisie po zalogowaniu się do Konta. Usługa, o której mowa w niniejszym podpunkcie świadczona jest przez czas oznaczony – do momentu wysłania przez Użytkownika treści wiadomości za pośrednictwem formularza.

15. Użytkownik przesyłając wypowiedzi i komentarze, o których mowa w ppkt. 14 powyżej oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

16. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawca informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

17. Usługi Serwisu wskazane w ppkt. 2 powyżej, są bezpłatne, z zastrzeżeniem Usług płatnych w tym w formie odpłatnych pakietów (dalej jako ,,Pakiety”), zgodnie z informacją w Serwisie, oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

18. Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. OGŁOSZENIE

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto dodanie i prezentowanie w Serwisie Ogłoszeń związanych z tematyką, specyfiką i charakterem Serwisu, w tym w szczególności w wybranych, dostępnych w Serwisie kategoriach tj. ,,Wydarzenie”, ,,Miejsce” lub innych, zgodnie z informacją w Serwisie. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, może dodawać wyłącznie Ogłoszenia bezpłatne w kategorii ,,Wydarzenie”.

2. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Dodanie Ogłoszenia w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego, a następnie wypełnienia interaktywnego formularza Ogłoszenia, w tym w szczególności jego pól oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Ogłoszenia, oznaczonego w Serwisie jako bezpłatne zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. W przypadku Ogłoszeń oznaczonych jako odpłatne dostępnych dla Użytkowników posiadających Konto firmowe Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Ogłoszenia, zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z informacją w Serwisie lub formularzu zawartym w formie pisemnej z Usługodawcą.

6. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym, z zastrzeżeniem pkt. VII ppkt. 6 poniżej.

7. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.

8. Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia z wyjątkiem Ogłoszeń i innych usług płatnych dodawanych w ramach Konta firmowego, kierując do Usługodawcy żądanie jego usunięcia w formie wiadomości e-mail na adres: wspolpraca@icoturobic.pl. Usługodawca może rozwiązać Umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim w przypadkach wskazanych w ppkt. 18-20 poniżej. Z chwilą rozwiązania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca usuwa Ogłoszenie z Serwisu.

9. Użytkownik Serwisu posiadający Konto firmowe, ma możliwość zamówienia oraz korzystania z dodatkowych Usług lub funkcjonalności Serwisu, zgodnie z zawartością poszczególnych Pakietów prezentowanych w Serwisie.

10. Świadczenie Usług w ramach Pakietów jest odpłatne, zgodnie z informacją w Serwisie lub informacjami zawartymi w formularzu zawartym w formie pisemnej z Usługodawcą.

11. Prezentowane w Serwisie informacje o możliwości zamówienia Pakietu stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12. W celu zamówienia Pakietu, Użytkownik będący Przedsiębiorcą składa zamówienie za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie lub poprzez zawarcie formularza w formie pisemnej z Usługodawcą.

13. Zamówienie, o którym mowa w ppkt. 12 zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej lub pisemnej stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej wybrany przez Usługodawcę Pakiet.

14. Umowa o świadczenie Usług dostępnych w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu zostaje zawarta w momencie przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia oferty Użytkownika lub z chwilą podpisania formularza w formie pisemnej przez Usługodawcę, oraz zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.

16. Warunkiem aktywacji Pakietu lub usług płatnych i rozpoczęcia świadczenia Usług i funkcjonalności w nim dostępnych jest dokonanie płatności w wysokości oraz terminie wskazanym przez Usługodawcę. Płatność następuje na podstawie faktury PROFORMA lub faktury VAT. Faktury dostępne są w Koncie firmowym Użytkownika.

17. Użytkownik dokonuje płatności za zamówienie odpłatnych Usług za pośrednictwem:

a. płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności zintegrowanej z Serwisem internetowym,

b. za pośrednictwem przelewu na konto bankowe Usługodawcy.

18. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w ramach Pakietu lub usług dodatkowych płatnych, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Usługodawca przesyła za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany w Koncie adres Użytkownika. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług w ramach Pakietu lub usług dodatkowych płatnych następuje z winy Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca nie zwraca wynagrodzenia za usługę, w zakresie jakim nie została wykorzystana i kwota ta stanowi karę umowną zastrzeżoną dla Usługodawcy.

19. W stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta i Usług zamówionych przez danego Użytkownika w ramach Pakietu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w przypadku:

i. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,

ii. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,

iii. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika.

20. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, również w stosunku do Użytkowników nie będących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 19 powyżej, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

21. Wezwanie, o którym mowa w ppkt. 20 powyżej, mogą zostać przesłane Użytkownikowi również drogą elektroniczną.

22. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ma możliwość przedłużenia świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Pakietu lub innych usług dodatkowych płatnych, po upływie czasu na jaki została zawarta umowa poprzez opłacenie faktury PROFORMA lub faktury VAT dostępnej w ramach Konta.

23. Użytkownik ma możliwość przedłużenia świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Pakietu lub innych usług dodatkowych płatnych, po upływie czasu na jaki została zawarta umowa poprzez opłacenie faktury PROFORMA lub faktury VAT dostępnej w ramach konta.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmianydanych podanych w ramach Konta, Ogłoszenia lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu.

3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.

5. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta, Ogłoszenia lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

2. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Koncie, Ogłoszeniu lub innym miejscu w Serwisie treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.

3. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożonymi w ramach Ogłoszenia oświadczeniami i zobowiązania oraz innych podanych przez niego w Serwisie informacji, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

3. Użytkownik, będący Przedsiębiorcą ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.

4. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w zakresie prezentowanym w Ogłoszeniu oraz innych miejscach w Serwisie, w tym realizowanych przez niego usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.

5. Użytkownik dodając w Serwisie Ogłoszenie oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej do posługiwania się umieszczanymi w ramach nich treściami.

6. Użytkownik zawierając umowę z Usługodawcą na Ogłoszenia płatne wyraża zgodę na pierwsze pobranie oferty Użytkownika ze stron internetowych oraz kanałów social media, (w tym danych firmy, zdjęć, logotypów itd.) wskazanych przez Użytkownika Usługodawcy i zamieszczenie jej w ramach Serwisu, ponadto oświadcza, że treści prezentowane na jego stronach www i kanałach social media nie naruszają praw osób trzecich.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 500 (pięćset) złotych.

8. Użytkownik będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Ogłoszenia lub innych oświadczeń i treści, przekazywanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie lub co do których Użytkownik wyraził zgodę na ich pobranie, w tym w szczególności w ramach Konta lub Ogłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie treści lub wyrażenia zgody, o których mowa w zdaniu poprzednim udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

2. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 1 powyżej na następujących polach eksploatacji:

a. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

b. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,

c. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,

d. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,

e. publiczne wyświetlenie,

f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).

3. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów.

4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta lub Ogłoszenia.

5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku, o którym mowa w ppkt. 5, jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji.

6. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).

7. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta, Ogłoszenia lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.

8. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

IX. REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: icoturobic.pl Amadeusz Gałach, ul. Śniadeckich 9, 64-100 Leszno, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: wspolpraca@icoturobic.pl albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

5. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

i. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zwnioskiem owszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,

ii. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.

6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz zich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Wrazie, gdy konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić otym fakcie Usługodawcy w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, wciągu 14 dni od daty poinformowania ozmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. 

8. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

9. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 

Regulamin serwisu.pdf Regulamin serwisu
179 KB | Pobierz

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - icoturobic.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem